Gemeente Zwijndrecht 

Locatie Brugweg

 

 

Voortgang zomer 2016

2016 was een lastig maar over het geheel genomen gunstig jaar voor de ontwikkeling van de bomen en heesters op de locatie Brugweg. De kruidenlaag is eind juni over de gehele locatie gemaaid en tussendoor zijn overheersende soorten als riet en distel aangepakt door selectief maaien. Eind september zal de 2de maaibeurt van dit jaar plaatsvinden. Voor die tijd zal een 2de nulmeting plaatsvinden in het kader van de monitoring biodiversiteit.

Monitoring biodiversiteit

Om de ontwikkeling van de biodiversiteit te kunnen volgen en te leren of de genomen maatregelen zinvol zijn geweest heeft de gemeente Zwijndrecht opdracht gegeven voor een monitoringsprogramma. In juni 2016 is de nulsituatie opgenomen.

 
 

Update kruidenlaag juni 2015

De kruidenlaag is in de zomer van 2015 goed tot ontwikkeling gekomen. En tussen de grassen en kruiden zijn al veel verschillende soorten vlinders, waterjuffers, lantaarntjes, libellen, vliegen, bijen en hommels te ontdekken

Ontwikkeling kruidenlaag in 2015

Bij het ontwerp en aanleg van deze locatie is er veel aandacht voor het versterken van de biodiversiteit. Belangrijk onderdeel is daarbij de kruidenlaag. Daarom zijn op de locatie vruchtdragende bomen en heesters geplant en zijn bloemrijke grasmengsels ingezaaid. Een bosrand mengsel O1 tussen en rond de clusters met bomen en heesters, het bloemrijk graslandmengsel G4 in de open ruimten en G3 op het natte deel van de helling naast de poel. Hoewel een goed gevarieerd bloemrijk resultaat van de kruidenlaag, met het juiste beheer pas in het 3e jaar is te verwachten is het beeld deze zomer al heel bemoedigend. Vooralsnog is gekozen voor het éénmaal per jaar (september / oktober) maaien en afvoeren. Als de kruidenlaag zich de komende jaren verder ontwikkeld tot een duurzame, natuurlijke middellange vegetatie zal dit veel bijen, vlinders en andere bloemzoekende insecten aantrekken. 

 

Ontwikkeling van de bomen en heesters en het belang van tijdige watergift

Op 11 mei zien we dat de bomen en heesters al mooi uitlopen.  Bij een locatie bezoek op 22 mei blijken een aantal bomen en heesters echter al grote behoeft aan water te hebben. Enkele bomen en een hazelaar laten zelfs hun bladeren volledig vallen. 

DSC_0097.JPG
DSC04509 - Copy.JPG

Snel in grijpen en wekelijks watergeven voorkomt gelukkig volledige uitval. Zoals uit onderstaande foto's blijkt hebben de bomen en heesters eind juni al weer veel nieuw blad aangemaakt. Vermoedelijk loopt veel plantmateriaal op het 'eigen vocht' snel uit. Als de bodem op dat moment, bv. door een erg droog voorjaar te weinig vocht bevat, is het van belang om als direct als de bomen uit hun winterslaap komen water te geven.

 

Gedeeltelijke herinrichting van de locatie Brugweg in het kader van groencompenstatie voor verwijderen van bomen aan de Uilenkade.

Vanwege de groencompenstatie voor het verwijderen van bomen aan de Uilenkade kan een deel van de inrichting op de locatie Brugweg worden gerealiseerd. Voorafgaande aan het planten van bomen en heesters was het eerst noodzakelijk de gehele bodem te revitaliseren. Uit bodemonderzoek bleek de bodem zuurstofloos en zonder bodemleven te zijn. Daarnaast was er sprake van een te kort aan hoofdvoedingselementen. Het organische stof gehalte was zeer laag en de pH aan hoge kant. Door de bodem diep door te spitten en van een zurige bodemverbeteraar te voorzien is de bodemkwaliteit sterk verbeterd. Tegelijkertijd is het zuidzijde van de voormalige waterbuffer aangepakt. De beschoeiing is verwijderd en het talud is zo veel mogelijk verflauwd. De hoop is dat de buffer hierdoor aantrekkelijker wordt voor amfibieën. Het talud is ingezaaid met het Cruydt-Hoeck bloemenmengsel G3, een bloemen mengsel voor bloemrijk grasland op jaarrond natte tot vochtige percelen en oevervegetaties. Waar beplanting staat is een O1 (bosrand mengsel) en op de overige deel van de locatie is gekozen voor het bloemrijk graslandmengsel G4.

Aanplant bomen en heesters in december 2014

Afronding bodemverbetering locatie, najaar 2014

Aanplant bomen en heesters in december 2014

Aangepast talud bij de voormalige waterbuffer waarbij een groot deel van het riet met wortel en al is verwijderd, najaar 2014

Boomplantdag op de voormalige Esso locatie aan de Brugweg.

Na de sloop van het voormalige Esso tankstation aan de Brugweg te Zwijndrecht wenst de Gemeente Zwijndrecht de locatie in te richting met een hoge kwaliteit groen, waarbij op zo kort mogelijke termijn een impuls wordt gegeven aan de biodiversiteit. Op boomplantdag 2014 heeft groep 8 van de Magrietschool het startschot voor de herinrichting gegeven door de aanplant van 5 bomen en 10 struiken. De leerlingen hebben daarnaast aan weerszijden van deze aanplant twee bloembedden ingezaaid met wilde bloemen.

Boomplantdag 2014 met wethouder Henk Mirck en leerlingen van de Magrietschool

Het beplantingsplan wordt uitgewerkt volgens de Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR). 
In combinatie met een kruidenlaag, bestaande uit een rijk bloemen/grasmengsel en bijhorend zeer beperkt beheer, geeft dit een goede basis voor de ontwikkeling van een rijke biodiversiteit. Bovendien wordt nog onderzocht of het mogelijk is om de voormalige waterbuffer in te richten als paddenpoel.

Voorlopig ontwerp voor de groene inrichting op basis van de IBR

2e leven voor oude waterbuffer?
 

Locatie voormalig Essostation aan de Brugweg, braakliggend.

Braakliggende locatie aan de Brugweg met 'dode' bodem

In de loop van 2014 wordt de bodem van de locatie bewerkt en ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel waarna in het voorjaar van 2015 verdere inrichting kan plaatsvinden met bomen en heesters.