In het kader van een groen-compenstatie project wordt de locatie Brugweg her-ingericht. De bedoeling is om de locatie zo in te richten dat er een natuurlijk geheel ontstaat met een hoge biodiversiteit. Hoewel de locatie zich ook op natuurlijke wijze zou hebben kunnen ontwikkelen is ervoor gekozen om de natuurlijke ontwikkeling een handje te helpen. Daarbij wordt ook de voormalige waterberging toegankelijk gemaakt voor amfibieën, door de beschoeiing aan een zijde te verwijderen. Daarnaast is ervoor gekozen om de locatie in te zaaien met een algemeen mengsel (G2) voor voedselrijke- en kleigronden. Op het nattere talud naar de vijver wordt een algemeen mengsel (G3) voor jaarrond natte tot vochtige, min of meer voedselrijke gronden ingezaaid. Na aanplant van de heesters en bomen worden deze rondom ingezaaid met een mengsel (O1) voor ruige onderbegroeiing en boszomen op voedselrijke grond.

Het toekomstige maaiwerk zal qua frequentie zo worden opgezet dat de biodiversiteit hiervan het meeste profiteert.

Door een bodemonderzoek is inzicht in de opbouw en kwaliteit van de bodem verkregen. De bodem bestaat uit matig grof tot grof, zeer humusarm zand. Het zand is afgedekt met een dunne laag kleihoudende humusarme grond met weinig bodemleven. Door de grote hoogte verschillen wordt extra aandacht gevraagd voor de watergift aan de beplanting en het vasthouden van water in de bovengrond.

Gelet op de ambities voor deze locatie is er voor gekozen om geruime tijd voor aanplant de bodem te verbeteren door machinaal diep spitten, en het inbrengen van bodemverbeteraars.