Herinrichting Swanendrift

In de directe omgeving van de bebouwing van de Eemstein / Zonnestein aan de Swanendrift in Zwijndrecht bestonden er al langere tijd klachten en wensen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte. Het ging daarbij onder andere om veiligheid, de forse wind rond de gebouwen, de kwaliteit van het voetpad, een scheiding van fietsverkeer en voetgangers en de slechte groeiontwikkeling van de beplanting.

De slechte groeiontwikkeling van de beplanting werd voornamelijk veroorzaakt door de sterk verdichte bodem. Om een goede groeiontwikkeling van de beplanting mogelijk te maken zijn de water- en luchtomstandigheden in de bodem door diverse bodembewerkingen sterk verbeterd.

Om inzicht te krijgen in de veilige aanleg van fietspad in relatie tot de windproblematiek rond de bebouwing heeft de gemeente door Peutz een schaalmodel van de bebouwing en omgeving laten maken en deze in de windtunnel in Mook laten testen. Daarbij is tevens gekeken op welke wijze de beplanting een positieve bijdrage kan leveren aan het verblijfsklimaat rond de gebouwen.

innoVIRENS heeft op basis van de wensen van de gemeente en aanwonenden een ontwerp gemaakt met een scheiding tussen fietsverkeer en voetgangers en ingezet op een parkachtige inrichting. Bij de keuze van de soort en de plaats van de beplanting is rekening gehouden met de windproblematiek, de ondergrondse infrastructuur, de ecologische hoofdstructuur, ecologische verbindingen en versterking van de biodiversiteit. Daarnaast is vanwege de bodemstructuur en de relatief hoge grondwaterstanden op deze locatie uitgegaan van een geaccidenteerde inrichting waardoor het grotere plantmateriaal op een verhoging komt te staan en er ook ruimte ontstaat om tijdelijk grotere hoeveelheden neerslag te bergen. Verzadiging van de bodem nabij het plantmateriaal wordt hiermee zoveel mogelijk tegengegaan.

Voorbereidend grondwerk
In september 2016 is begonnen met de grondwerkzaamheden. Doordat de Swanendrift aansluit op een van de oudere ontsluitingswegen van Zwijndrecht is hier sprake van belangrijke ondergrondse infrastructuur. Voorafgaande aan het machinaal spitten en spitfrezen van de bodem was het daarom noodzakelijk om de kabels en leidingen met behulp van proefsleuven goed in kaart te brengen. Daarna is de locatie rekeninghoudend met de kabels en leidingen zo goed mogelijk gespit, zijn de cunetten voor het fiets- en voetpad ontgraven en zijn de gewenste verhogingen en verlagingen op hoofdlijn vormgegeven. 

Fijn-profilering en grondverbetering
Na het aanbrengen van de bestrating van het fiets- en voetpad is de locatie door fijn-profileren verder afgewerkt. Hierna is de parkbodem bemest en opnieuw gespit. Deze integrale bemesting van de bodem richt zich vooral op het herstellen en verbeteren van het bodemleven. Door het doorspitten van de bemesting is bovendien de verdichting ten gevolge van het straatwerk weer opgeheven.

Aanplant in december 2106
Midden december is begonnen met de aanplant van de heesters en bomen. Plantgaten zijn ruim uitgegraven en bemesting, specifiek voor het plantmateriaal, is doorgespit. Na aanplant zijn de heesters voorzien van een grondwal ten behoeve van het watergeven en om in de toekomst woekering van kruiden in de plantspiegel tegen te gaan is direct rond de heester een kokosmat aangebracht. De (meerstammige) bomen allen voorzien van een beluchtingsdrain, kunststof gietrand en boompalen met boomband.