wilt u meer grip op het openbaar groen in uw gemeente? Kies dan voor het programma 'Regie op Groen' 

Dit programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Buiting Advies en heeft tot doel de kwaliteit van het openbaar groen te  verbeteren én aanzienlijk te besparen op de beheerskosten.

Met het programma "Regie op Groen" wordt het openbaar groen in uw gemeente geïnventariseerd en gecategoriseerd naar actueel gebruik, rekening houdend met de maatschappelijke thema’s klimaat en gezondheid. Voor veel openbaar groen geldt dat het huidige gebruik door veranderingen in de samenleving inmiddels afwijkt van het oorspronkelijke gebruiksdoel. Door het ontwerp en het beheer van dit groen aan te passen aan de actuele gebruiksbehoefte kan de kwaliteit van het groen sterk worden verbeterd én vaak ook aanzienlijk worden bespaard op de beheerskosten.

wij kiezen altijd voor het uitgangspunt: het juiste groen op de juiste plek
— Paul Miltenburg

Met Regie op Groen is het goed mogelijk om een waardevolle bijdrage te leveren aan uw beleidsdoelen ten aanzien van de wateroverlast, biodiversiteit, luchtkwaliteit en leefbaarheid.

functies van het openbaar groen

Wij onderscheiden de volgende functies:

  • Gezondheid-/milieu: Fijnstof, NOx en het stadsklimaat kunnen worden beïnvloed door groen. Door het juiste groen toe te passen op de juiste plaats kan de luchtkwaliteit en het stadsklimaat worden verbeterd.
  • Ecologie: Groen draagt bij aan de biodiversiteit binnen de stad. Zowel als foerageer- en verblijfsgebied, als verbinding met het buitengebied. 
  • Historie en esthetiek: historisch waardevolle plekken bevatten vaak veel uniek groen, dat de waarde van de plek ondersteund. Door in een historische omgeving groen toe te passen in de historische context kan zowel de kwaliteit als de beleving van de plek worden versterkt.
  • Gebruiksgroen: Groen vervult een belangrijke recreatieve functie. Denk hierbij aan verschillende schaalniveaus; van parken tot voetbalvelden in de wijk. Maar veel groen heeft ook een functie als verkeersgeleiding, scheiding van rijbanen en stadslandbouw.
  • Stadsbomen: Van belang binnen alle thema's, maar daarnaast zijn het ook individuele groenelementen die boven maaiveldniveau verbindingen mogelijk maken. 

Voor een locatie kunnen meerdere functies gelden, maar niet alle functies zijn vanzelfsprekend te combineren wegens de uiteenlopende eisen die hiervoor aan het groen worden gesteld. Zo zal daar waar een ecologische functie is gedacht op dezelfde plek intensive recreatie niet mogelijk zijn. Toch komen we deze combinatie nog vaak tegen.

verzamelen en categoriseren van informatie

Gemeenten beschikken vaak al wel over alle nodige (digitale) informatie over het Regie op Groen programma. Maar deze is vaak niet makkelijk toegankelijk. Voor het ontsluiten van deze informatie -nodig voor het inventariseren en categoriseren van het openbaar groen- worden een aantal workshops georganiseerd waar zowel intern betrokkenen als burgers een bijdrage kunnen leveren. Door op deze wijze samen te werken met burgers die betrokken zijn bij hun omgeving of een specialisme vertegenwoordigen (zoals bijvoorbeeld de Vlinderstichting of een Historisch genootschap) kan alle lokale kennis worden verzameld en wordt er tevens een solide draagvlak gecreëerd voor de te nemen vervolgstappen. De verzamelde informatie wordt samengevoegd in een digitaal systeem (GIS of 3D) en kan vervolgens toegankelijk worden gemaakt voor intern en extern gebruik, bijvoorbeeld overeenkomstig ruimtelijke plannen.nl.

maatwerk

Niet iedere gemeente is gelijk. Samen met u bepalen we welke functies van toepassing zijn en wie er in het proces een bijdrage kan leveren. Door dit maatwerk is het in de meeste gevallen mogelijk om een besparing van tenminste 10% te realiseren op het huidig beheer. Door deze besparing in te zetten voor omvorming naar gewenste toekomstige functies (realiseren van ambitie) kan de kwaliteit van het openbaar groen worden verbeterd en een bijdrage worden geleverd aan de beleidsdoelen wateroverlast, biodiversiteit, luchtkwaliteit en leefbaarheid. Door de toegankelijkheid van de beschikbare informatie en eisen en randvoorwaarden voor werken met en in de nabijheid van groen wordt schade voorkomen en waarde behouden.

door te denken vanuit de functionaliteit van het groen, kan de kwaliteit worden verhoogd en kunnen de beheerskosten worden verlaagd. Daarnaast zijn keuzes transparant en uitlegbaar en worden ingrepen in het openbaar groen makkelijker door het gecreëerde draagvlak.
— Ronald Buiting

Wilt u meer weten over onze aanpak of een impressie krijgen van onze benadering van groen? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een lunchwandeling door uw stad of dorp om samen met ons de kwaliteiten en potenties van uw groen verkennen.